Conference Information
ICCC' 2024: International Conference on Communications in China
https://iccc2024.ieee-iccc.org/
Submission Date:
2024-04-25 Extended
Notification Date:
2024-06-15
Conference Date:
2024-08-07
Location:
Hangzhou, China
Years:
13
CORE: c   Viewed: 51271   Tracked: 52   Attend: 29

Call For Papers
Information and Communication Theory
Zhaoyang Zhang, Koichi Adachi, Lin Bai, Yi Fang

Signal Processing for Communications
Haixia Zhang, Martin Haardt, Weizheng Zhang, Yongpeng Wu

6G Wireless Communications
Lingyang Song, Tony Q.S. Quek, Hao Chi, Wei Quan

Integrated Sensing and Communication
Zhiyong Feng, André L. F. de Almeida, Chaojie Gu, Chaoqun Yang

AI Enabled Wireless and Networking
Shi Jin, Merouane Debbah, Yuanming Shi, Wei Wang

Cloud and Edge Computing
Haijun Zhang, Sangheon Pack, Yuan Wu, Suzhi Bi

Industrial Internet of Things
Cailian Chen, Yan Zhang, Jianhua Tang, Long Shi

Mobile and Wireless Networks
Chunxiao Jiang, Lian Zhao, Yun Lin, Ying Chen

Next Generation Networking
Min Sheng, Celimuge Wu, Yongmin Zhang, Wei Wang

Space-Air-Ground-Sea Communication and Networking
Qinyu Zhang, Shiwen Mao, Nan Cheng, Haibo Zhou

Communication and Information Security
Hongwei Li, David Choi, Liang Xiao, He Fang

Optical Wireless and Petahertz Communications
Zhaocheng Wang, Lei Guo, Chen Gong, Julian Cheng
Last updated by Dou Sun in 2024-03-31
Related Conferences
Related Journals
CCFFull NameImpact FactorPublisherISSN
IEEE Transactions on Cognitive Communications and NetworkingIEEE2372-2045
IEEE Communications Magazine11.05IEEE0163-6804
AI Communications0.837IOS Press0921-7126
IEEE Communications Letters3.457IEEE1089-7798
Applied Informatics Springer2196-0089
IEICE Transactions on Communications IEICE
China Communications0.424China Communications Magazine, Co., Ltd.1673-5447
International Journal of Communication Systems1.278Wiley-Blackwell1074-5351
Communications in Mobile Computing Springer2192-1121
IEEE Networking LettersIEEE2576-3156
Full NameImpact FactorPublisher
IEEE Transactions on Cognitive Communications and NetworkingIEEE
IEEE Communications Magazine11.05IEEE
AI Communications0.837IOS Press
IEEE Communications Letters3.457IEEE
Applied Informatics Springer
IEICE Transactions on Communications IEICE
China Communications0.424China Communications Magazine, Co., Ltd.
International Journal of Communication Systems1.278Wiley-Blackwell
Communications in Mobile Computing Springer
IEEE Networking LettersIEEE
Recommendation